پیام مدیر : درصورت درخواست رمز از شما، به آخر اسم خود عدد اضافه کنید مثلا رز سرور 22
پـیـام سـیـسـتـم : بـه جلبک چت , چت جلبک , چت روم خـوش آمـدیـدطراحی چت رومجلبک چت چت روم جلبک چت روم چت جلبک

روم جلبک چت جلبک جلبک چت

چت جلبک روم جلبک جلبک چت

چت جلبک چت روم روم جلبک جلبک چت

جلبک چت روم جلبک جلبک چت

کلمات چتی : جلبک چت چت جلبک چت روم , جلبک چت چت جلبک چت روم , جلبک چت چت جلبک چت روم , جلبک چت چت روم چت جلبک , جلیک چت .چت روم .چت جلبک , چت روم جلبک .چت روم .جلبک چت , روم جلبک.چت حلبک , چت روم .روم جلبک چت جلبک , چت جلبک جلبک چت , , چت رو جلبک رو چت جلبک چت , , بهترین چت روم چت جلبک , , , چت روم جلبک چت جلبک , چت جلبک جلبک چت چت روم